[Bölüm 6] Python’da Kullanılan Operatörler

Merhaba arkadaşlar bugün Python dilindeki işlem yapmamıza olanak sağlayan operatörlerden bahsedeceğim. Bu operatörler aritmetik işlem operatörleri, ikili işlem operatörleri, kıyaslama operatörleri ve atama operatörleridir.

Aritmetik İşlem Operatörleri

Matematiksel işlem yapmamıza yarayan operatörler aşağıdaki gibidir.

+  Toplama işlemini gerçekleştirir
 Çıkarma işlemini gerçekleştirir
*  Çarpma işlemini gerçekleştirir
/  Bölme işlemini gerçekleştirir
//  Tam sayı bölme işlemini gerçekleştirir. Cevabın tam kısmını çıktı olarak verir.
**  Üs alma işlemini gerçekleştirir. Diğer bir söylemle kuvvet alır.
%  Bölme işleminin kalanını hesaplar.

İkili İşlem (bitwise) Operatörleri

İki elemanı işleme veya fonksiyona almamıza olanak sağlayan operatörlerdir.

<<  Sola 1 bit kaydırır
>  Sağa 1 bit kaydırır
&  Türkçedeki ve bağlacıdır (and)
|  Türkçedeki veya bağlacıdır (or)
^  xor komutudur özel anlamına gelir
 Koda olumsuzluk anlamı (değil anlamı) katar (not)

Kıyaslama Operatörleri

<  Küçüktür anlamına gelir
>  Büyüktür anlamına gelir
<=  Küçük eşittir anlamına gelir (ya küçük olacak ya da eşit)
>=  Büyük eşittir anlamına gelir (ya büyük olacak ya da eşit)
==  Eşittir anlamına gelir
!=  Eşit değildir anlamına gelir
is  Değer ve ID eşitliği manasına gelir
in  Mevcut anlamına gelir ( kümenin içinde olup olmadığını test ederken kullanmıştık)

Atama Operatörleri

+=   Artırarak atama yapar
-=   Eksilterek atama yapar
*=  Çarparak atama yapar
/=  Bölerek atama yapar
**=  Üs alarak atama yapar
//=  Tamsayı bölmesi yaparak atama yapar
%=  Bölme işleminin kalanını hesaplayarak atama yapar
<<=  Sola kaydırarak atama yapar
>>=  Sağa kaydırarak atama yapar
&=  ve (and) bağlacını uygulayarak atama yapar
|=  veya (or) bağlacını uygulayarak atama yapar
^= xor uygulayarak atama yapar

Şimdi yukarıda açıklamasını yapmış olduğum operatörlerin birbirine göre öncelik sıralamasını yapalım.

Öncelik sırasını sırayla yazıyorum.

OR   Mantıksal OR
AND   Mantıksal AND
NOT   Mantıksal NOT
<, <=, >, >=, ==, !=, is, in  Kıyaslama operatörleri
 İkilik OR
 İkilik XOR
&  İkilik AND
<<, >> İkilik sola veya sağa kaydırma
+, – Toplama ve çıkarma editörleri
*, /, //, %  Çarpma, bölme, tam sayı bölme, kalan operatörleri
+x, -x, ~x   Birli (unary) işlemler
**   Üs alma operatörü
( )   Parantez operatörü